CMK Madde 206 Delillerin Ortaya Konulması ve Reddi

Şûrâ-yı Nigehbân kendisine ulaştığı günden itibaren en geç on gün içinde bu metni İslâmî ölçülere ve anayasaya uygunluk bakımından denetler. Gerekirse bu on günlük süre on gün daha uzatılabilir. Hatta anayasa acele işler için bir başka ve esnek usul daha öngörmüştür. Buna göre acele hallerde Şûrâ-yı Nigehbân üyeleri mecliste hazır bulunup görüşlerini hemen açıklamak durumundadırlar. Şûrâ-yı Nigehbân’ın fakihlerden oluşan kanadı İslâmî ölçülere uygunluğu, müslüman hukukçulardan meydana gelen kanadı ise anayasaya uygunluğu denetler. Şûranın bir de halk oyunu, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini denetleme görevi ve yetkisi vardır. Şûrâ-yı Nigehbân ise İslâmî hükümlerin ve anayasanın koruyuculuğunu üstlenmiştir. Meclis-i Şûrâ-yı Millî’nin kabul ettiği kanunların İslâmî esaslara ve anayasaya uygunluğunu denetler. Şûrâ-yı Nigehbân’ın İslâm bilginlerinden (fakihler) oluşan altı üyesini rehberlik makamı seçer; Şûrâ-yı Âlî-i Kazâî (yüksek yargı şûrası) tarafından aday gösterilen müslüman hukukçular arasından Meclis-i Şûrâ-yı Millî’nin seçtiği altı kişi de, Şûrâ-yı Nigehbân’ı tamamlar. Böylece on iki üyeden oluşan Şûrâ-yı Nigehbân altı yıl görev yapar.

(3) Süre, ay olarak belirlenmiş ise tebligatın yapıldığı günün, son aydasayı itibarıyla karşılığı olan günün mesai saati bitiminde sona erer. Sonbulduğu ayda sayı itibarıyla karşılığı olan gün yoksa; süre, ayın son günümesai saati bitiminde sona erer\. İlk bahsini yap ve oyunun adrenaliniyle keyif al paribahis\. – (1) İlgili tarafın yüzüne karşı verilen karar kendisine açıklanır veisterse kararın bir örneği de verilir. (3) Aynı işte zabıt kâtibinin hâkim ile birlikte reddi istemi hakkındaveya çekinmelerine karar verecek merci, hâkime göre belirlenir. (2) Zabıt kâtibinin reddi veya kendisinin reddini gerektiren sebepleribildirerek görevden çekinmesi hâlinde gereken karar, yanında çalıştığı mahkemebaşkanı veya hâkim tarafından verilir. – (1) Hâkim, yasaklılığını gerektiren sebeplere dayanarak çekindiğinde;merci, bir başka hâkimi veya mahkemeyi davaya bakmakla görevlendirir. (3) Ret isteminin kabulüne karar verildiğinde, gecikmesinde sakıncabulunan hâl nedeniyle yapılmış işlemler dışında, duruşma tekrarlanır. – (1) Reddi istenen hâkim, ret hakkında bir karar verilinceye kadaryalnız gecikmesinde sakınca olan işlemleri yapar. (2) Ret isteminde bulunan, öğrendiği ret sebeplerinin tümünü bir defadaaçıklamak ve süresi içinde olguları ile birlikte ortaya koymakla yükümlüdür.

  • (3) Hazır bulunanların huzurunda dinlenmesi, tanık için ağır bir tehliketeşkil edecek ve bu tehlike başka türlü önlenemeyecekse ya da maddî gerçeğinortaya çıkarılması açısından tehlike oluşturacaksa; hâkim, hazır bulunmahakkına sahip bulunanlar olmadan da tanığı dinleyebilir.
  • LGBTİ bireyler yıl boyunca ayrımcılığa, sindirilmeye ve şiddet suçlarına maruz kaldı.
  • Yönetmelikte aynı tür cezayı gerektiren eylemler bakımından fiillerin nitelikleri göz önüne alınarak farklı disiplin ceza puanları öngörülebilir.

Seferberlik ve savaş zamanında ise yüksek disiplin kurulları tarafından verilen Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası hariç bu Kanunda yer alan diğer disiplin cezaları yargı denetimi dışındadır. [293] “Disiplin subayı ve niteliği” başlığını taşıyan 477 SK’nın 6. Maddesi hakkında Senato Geçici Komisyonunun mütalaasında; “Bu tasarıda disiplin mahkemelerinin görev ve yetkisine giren suçlar ile ilgili soruşturmayı yapacak olan kişiye ‘disiplin subayı’ denmiştir. Bu terim mülga 1631 sayılı Askeri Muhakeme Usulü Kanununda kullanılan ve adli amir terimine mütenazır olan adli subay karşılığıdır. Tasarıda disiplin mahkemesi ismine uygunluk sağlamak için ‘adli subay’ yerine ‘disiplin subayı’ kavramı kullanılmıştır. Bu göreve prensip olarak askeri savcı hizmetinden bir askeri savcı veya yardımcısı verilecektir. Atanması askeri savcı olarak değil, disiplin subayı olarak yapılacaktır. Zira askeri savcı yalnız askeri mahkemelerde bulunmaktadır. Disiplin mahkemelerinde kamu davasını takip edecek olanlar nezdinde disiplin mahkemesi kurulan komutan ve onun yardımcısı durumunda bulunan disiplin subayıdır” denilmektedir (Kerse, s.55).

“İçHizK ve Yönetmeliğinde belirtilen nöbet görevlerini yaparken nöbet yerini terk edenler ve başka surette nöbet talimatına aykırı hareket edenler bu fiillerinden dolayı hizmet aksamamış veya maddi bir zarar doğmamışsa 2 aya kadar oda veya göz hapsi cezası ile cezalandırılırlar” (477 SK m.56) . Maddesinin[130] yükünü hafifletmek amacıyla kabul edilmiştir. Buradaki ölçüt; kaybedilen eşyanın değeri ya da hasara uğramasına sebebiyet verilen eşyanın hasara uğrayan kısmının[131] değeridir. Buna göre, değeri 250 TL ve altında ise fiil disiplin suçu, üzerinde ise askeri suç oluşturmaktadır. Maddesinde, kısa süreli kaçma suçunun “görevli iken”[123] işlenmiş olması, silah, mühimmat, donatım veya bir askeri taşıma aracının birlikte götürülmüş olması[124] veya mükerrer olarak işlenmiş olması halleri cezayı ağırlaştırıcı bir neden olarak kabul edilmiştir. AsCK’nun bu maddesinde ceza hukuku genel ilkelerinden farklı bir düzenleme bulunmaktadır. Çünkü TCK’na göre fail işleyeceği suçtan vazgeçerse kendisine ceza verilmemektedir. Bu düzenlemede ise suç hiç yapılmamış olsa dahi muharrik cezalandırılmaktadır. Bu şekilde ceza genel hükümlerinden ayrılmanın nedeni, askerlik hizmetinin özelliği ve askeri disiplinin korunması ihtiyacından kaynaklanmaktadır[52]. Maddesine[49] göre, askeri şahıslardan birini, amirine veya üstte karşı itaatsizliğe, direnmeye, fiilen taarruza sevk ve tahrik eden kişi “muharrik” sayılmaktadır. Muharrikin tahrikine rağmen suç işlenmemişse, AsCK’nun 93/2.

Hangi cezalar için disiplin  notundan ne miktarda düşüleceği yönetmelikte belirtilir. [20]   Aynı yöndeki astsubaylara yönelik düzenleme 94. AYİM, bu işlem nedeniyle davacının uğradığı manevi zararın hizmet kusuru esasına göre tazmini gerekli bulunmakla beraber, idarece güdülen amaç dikkate alındığında, sembolik bir tazminata hükmedilmesi yerinde olacağını değerlendirerek somut olayda  neticeten Bir milyon TL. Özlük dosyalarının içerisinde hangi belgelerin bulunacağı ve hangi düzende tutulacağı ise Kuvvet Komutanlıklarınca, bir “devamlı talimat” olarak düzenlenmiş ve her özlük dosyasının iç kapağına yapıştırılmıştır. Taraf ve vekillerine incelettirilemeyecek nitelikteki bilgi ve belgeler; bulundukları yer itibarıyla taraf ve vekillerine açık olan diğer evraktan ayrılamaz nitelikte iseler, taraf ve vekillerine incelettirilecek suretleri, ilgili bölümleri idare tarafından karartılarak ayrıca gönderilir. Çatışmanın varlığı tespit edildikten sonra karşımıza yeni bir sorun çıkmaktadır. O da çatışmanın Anayasa – Sözleşme çatışması mı yoksa yasa – Sözleşme çatışması mı olduğudur. Avrupa Konseyinin kuruluş amacı İnsan Hakları ihlallerini önlemek için ortak ülkü ve ilkeleri korumak ve yaymak, ekonomik ve sosyal gelişmeleri sağlamak olarak belirtilmiştir. Dünya savaşı ve öncesinde yaşanan 1.dünya savaşında Avrupa’nın uğradığı sosyal, ekonomik ve politik çöküntüden kurtulma çabası içersine girdikleri ve diktatör yönetimlerinin insanlığa karşı onur kırıcı davranışlarının artık unutulmak istendiği anlaşılmaktadır.

E) Yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnızbaşına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarındasanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanmasıile mahkûm edilmesini gerektirecek nitelikte olursa. (4) Hüküm yalnız sanık tarafından veya onun lehine Cumhuriyet savcısıveya 262 nci maddede gösterilen kimselerce temyiz edilmişse, yeniden verilenhüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz. (3) Müdafii yoksa sanık, tutanağa bağlanmak üzere zabıt kâtibineyapacağı bir beyanla gerekçesini açıklayabilir; tutanak hâkime onaylatılır.Sanığın yasal temsilcisi ve eşi hakkında 262 nci madde, tutuklu sanık hakkındaise 263 üncü madde hükümleri saklıdır. (2) Hüküm, istinaf yoluna başvuran Cumhuriyet savcısına veya ilgilileregerekçesiyle birlikte açıklanmamışsa; hükme karşı istinaf yolunabaşvurulduğunun mahkemece öğrenilmesinden itibaren gerekçe, yedi gün içindetebliğ edilir. (2) Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca kanun yoluöngörülmemiş olan mahkeme kararlarına karşı da hükümle birlikte istinaf yolunabaşvurulabilir.

İnsan hakları grupları kanunlarda toplumsal cinsiyet kimliği temelinde koruma olmamasını eleştirdi ve kanunun bazen azınlıkları korumaktan ziyade ifade özgürlüğünü kısıtlamak amacıyla kullanıldığını belirtti. Uygulamada farklılıklar görülse de Anayasa’da sivil meselelerde bağımsız ve tarafsız bir yargı süreci öngörülmektedir. Vatandaşlar ile kuruluşlar ve şirketler gibi tüzel kişiler, insan hakları ihlalleri dâhil fiziksel veya psikolojik zararın tazmini amacıyla dava açma hakkına sahiptir. Kanun, anayasa ve insan hakları konularında kişilere doğrudan Anayasa Mahkemesine başvuru hakkı tanımaktadır ve bu hak, teoride insan hakları yönünden temyiz talebinde bulunulan mahkeme kararlarının üst mahkeme tarafından daha hızlı ve kolay bir şekilde incelemesine olanak sağlamaktadır. Bu mekanizmaya rağmen, olağanüstü hâl kapsamındaki ihraçlara yapılan itirazların sayıca fazla olması ve yargıdaki tasfiyelerden kaynaklanan yargı kapasitesindeki düşüşün yargılama süreçlerini yavaşlatan bir yığılmaya sebep olduğu yönünde eleştiriler mevcuttu. Tüm iç hukuk yollarını tüketen vatandaşların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuruda bulunma hakları vardır. İnsan Hakları İzleme Örgütünün aktardığına göre, Gülenci oldukları iddia edilen 64 kişinin 16 Şubat’ta görülen duruşmasında yedi davalı, ifadelerinde, polis tarafından işkence gördüklerini ve sahte ifadeler imzalamaya zorlandıklarını belirtti. Eskiden okul öncesi eğitimde idarecilik yapan davanın sanıklarından Hasan Kobalay, verdiği ifadede, Kasım 2016’da Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı terörle mücadele şubesinde bulunduğu sırada soyulduğunu, gözlerinin bağlandığını, ağzının tıkandığını, kelepçelendiğini ve genital bölgelerine soğuk su püskürtüldüğünü söyledi.

Kral uygun görmediği tasarıları altı ay içerisinde sebeplerini de bildirerek meclise geri gönderir. Geri gönderilen tasarı, anayasal bir düzenleme olmamak kaydıyla, her iki mecliste üçte iki çoğunlukla tekrar kabul edilirse kral tarafından onaylanıp yayımlanır. Ayrıca altı ay içerisinde meclise iade edilmeyen tasarılar kabul edilmiş sayılır. Dünya Savaşı sırasında Filistin ve Mâverâ-yi Ürdün’ü işgal eden İngilizler savaştan sonra Mâverâ-yi Ürdün’ün idaresini Hâşimî soyundan olan Emîr Abdullah’a verdiler; böylece bugünkü Ürdün Krallığı’nın temelleri atılmış oldu. 12 Mart 1946’da İngiliz mandasından kurtulan Mâverâ-yi Ürdün krallık haline geldi ve 24 Ocak 1949’da da devletin ismi Ürdün Hâşimî Krallığı oldu.

Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini, muhataba ulaşmasını ve dinlenilme hakkını da kapsar. Ancak, bu hak ve hürriyet, radyo, televizyon, sinema ve benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir. Kezâ, haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici işlemler, bunların yayımını engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlanması sayılmaz (m.26/III). Özel hayat hakkı, hayatını bizzat ve bağımsızca yönlendirme ve istediği şekilde yaşayabilme ile kendisine sakladığı bilgi, duygu ve olguların gizliliğinin korunması konularını, aile hayatının gizliliği, evlenme hakkını ve cinsel yaşam özgürlüğünü kapsar[611]. Anayasa’nın “özel hayatın gizliliği” başlıklı 20/I’ maddesine göre; “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.